Loading, please wait..

T C. Anayasa Mahkemesi

T C. Anayasa Mahkemesi

Banka tarafından ödemeler alanının gelişimi için gerekli olduğuna karar verilmesi durumunda, müşterinin ödeme hizmeti aldığı kuruluş ile arasında halihazırda başka bir ödeme hizmeti ile ilgili olarak çerçeve sözleşme bulunması kaydıyla, Banka tarafından belirlenen ilave ödeme hizmetlerinin sunumu için müşterinin onay ve talebinin alınması şartı uygulanmaz. İlave ödeme hizmetinin bu kapsamda sunulmaya başlanmasından önce 44 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında gerekli bilgilendirme yapılır ve müşteri tarafından ilave ödeme hizmetinin istenmediğinin belirtilmesi durumunda ilave ödeme hizmeti sunulmaz. (1) Gönderen tarafından, çerçeve sözleşme kapsamında tekil ödeme işlemi başlatılması durumunda, gönderenin talebi üzerine, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, söz konusu ödeme işlemine ilişkin olarak ödeme işleminin azami tamamlanma süresi ile ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümüne ilişkin bilgileri gönderene sağlamakla yükümlüdür. (2) 39 uncu maddede belirtilen tek seferlik ödeme işlemi şartlarının ödeme hizmeti sağlayıcısının internet sitesinde yayımlanması işlem öncesi bilgilendirme yerine geçer. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, uzaktan iletişim aracı ile tek seferlik ödeme işlemi gerçekleştirilmesine ilişkin hizmet sunması durumunda, internet sitesinde 39 uncu maddede yer alan hususları yayımlamak zorundadır. (3) Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının birinci fıkraya göre sorumlu olduğu hallerde, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işlemi tutarını derhal alıcının hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir. (6) Bankalararası Kart Merkezi A.Ş., beşinci fıkra uyarınca gerçekleşen işlemlere ilişkin denetim izlerini beş yıl süre ile saklar ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) veya (g) bentlerinde yer alan ödeme hizmetleri ile ilgili taraflar arasında oluşacak uyuşmazlıklarda bu kayıtlar geçerli olur. (6) Ödeme emrinin ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla başlatılması durumunda, ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı, ödeme emri başlatıldıktan hemen sonra, ödeme emrinin başarılı bir şekilde başlatıldığına ilişkin gönderenin ödeme hesabının bulunduğu kuruluş tarafından verilen teyide ilişkin bilgiyi gönderene ve gerekli ve mümkün olduğu durumlarda alıcıya sunar. (4) Kuruluş tarafından birinci fıkra uyarınca yurt dışında yerleşik tüzel kişiler ile iş birliği içerisinde hizmet sunulabilmesi için iş birliği yapılacak tüzel kişinin, merkezinin bulunduğu ülkenin ilgili makamları tarafından ödeme hizmeti sunma veya elektronik para ihracı konusunda yetkilendirilmiş olması gerekir. (2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında ödenmesine aracılık edilen tutarın aracı olarak faaliyet gösteren bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinin düzenlediği faturaya yansıtılması suretiyle, faturanın son ödeme tarihine kadar tahsil edilmesi kredi sayılmaz\. Masaların kralı ol, poker ve blackjack turnuvalarında yeteneklerini sergile. mostbet casino\. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ödeme hizmetlerinde kuruluş, ilgili fatura tutarı tahsil edilmediği sürece alıcıya ödeme yapamaz veya yapılacak ödemeler için garanti veremez.

  • (3) Türkiye’de ödeme hizmetleri alanında faaliyette bulunmak veya elektronik para ihraç etmek üzere Kanunun 14 üncü ve 18 inci maddeleri uyarınca Bankaya yapılacak faaliyet izni başvuruları, istihbari inceleme aşaması ve nihai onay aşaması olmak üzere iki adımdan oluşur.
  • Kuruluşun, işlemin iki tarafı da yurt dışında yerleşik kişilerden oluşan ödeme işlemlerine ilişkin sunduğu ödeme hizmetleri ile ilgili olarak gerçekleştirdiği döviz alım satım faaliyetleri ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralara aykırılık olarak değerlendirilmez.
  • İlgili yabancı para cinsinden hesap açılmasının mümkün olmaması veya makul olmayan bir maliyet gerektirmesi durumunda elektronik para ihracı için alınan fonları başka bir para cinsine çevrilerek elektronik para koruma hesabında tutulabilir.

Bu fıkra uyarınca belirlenecek üst limitler, işlem başına bin Türk Lirasını, müşterinin ilgili elektronik haberleşme işletmecisi nezdinde sahip olduğu tüm hatlara ilişkin aylık toplam harcama için ikibinyediyüzelli Türk Lirasını geçemez. (1) Müşterinin tüketici olmadığı ödeme işlemlerinde, taraflar arasındaki sözleşmede, 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendi, 44 üncü maddenin birinci ve dördüncü fıkraları, 52 nci maddenin üçüncü fıkrası, 54 üncü maddenin ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları, 56 ncı, 64 üncü ve 70 inci maddelerin uygulanmaması ya da farklı şekilde uygulanması kararlaştırılabilir. Taraflar arasında, yetkilendirilmemiş veya hatalı bir şekilde gerçekleştirilmiş ödeme işlemine ilişkin bildirim konusunda 54 üncü maddenin birinci fıkrasında ve ödeme hesabına yapılan ödemelerle ilgili olarak 67 nci maddede yer alan süreden farklı bir süre belirlenebilir. (4) Kayıp veya çalıntı bir ödeme aracının kullanılması ya da müşteri güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda, gönderen, 53 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yaptığı bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın ikiyüzelli Türk Lirasına kadar olan bölümünden sorumludur. Gönderen, 53 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu tutulamaz. Gönderen, ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkan zararın sebebinin ödeme hizmeti sağlayıcısının çalışanı, temsilcisi veya dış hizmet aldığı kuruluş olması durumunda, bu fıkra uyarınca herhangi bir ödeme işleminden veya ödeme işlemi nedeniyle oluşan zarardan sorumlu tutulamaz. (3) Birinci fıkra kapsamında yapılan düzeltme talebi, ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından mümkün olan en kısa süre içerisinde yerine getirilir. Yetkilendirilmemiş veya hatalı gerçekleşmiş ödeme işlemi ile ilgili olarak beşinci fıkrada yer alan hususların oluştuğuna dair kuvvetli şüphe bulunması durumunda, ödeme hizmeti sağlayıcısı işleme ilişkin düzeltme yapmadan önce, makul bir süreyle sınırlı olmak üzere, araştırma yapma hakkına sahiptir. Ödeme işleminin müşteri tarafından yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı bu ödeme işlemine ilişkin tutarı derhal gönderene iade etmek veya borçlandırılan ödeme hesabını eski durumuna getirmekle yükümlüdür.

Dawson’ın (2022) ulaştığı en çarpıcı sonuç, Türkiye’de iktidar seçmeninin anketin sonucuna, muhalif seçmenin ise anketi kimin yaptığına önem vermesi. İktidar seçmeni sonuç iktidarın zaferini işaret ettiği müddetçe anketi kimin yaptığını ya da nerede yayınlandığını önemsemiyor. Muhalif seçmen, anketleri kimin yaptığına büyük önem verirken en çok Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinde yayınlanan anketlere inanıyor. Yapılan deneyde muhalif seçmen, Dawson’ın (2022) hazırladığı varsayımsal anketler içinde muhalefeti 10 puan gibi açık ara önde gösteren anketlere şüphe ile yaklaştı. Muhalefeti 2 ya da 3 puan kadar önde gösteren anketler muhalif seçmene daha inandırıcı geldi (Dawson, 2022). Balkır ve diğerlerinin (2008) 22 Temmuz 2007 genel seçimine odaklanan araştırmasından çıkan sonuçlar bu çerçevede oldukça düşündürücü. Bahsi geçen dönem, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidar olmakla birlikte henüz hakim parti konumuna gelmediği ve medyanın daha renkli olduğu yıllar. 7 Temmuz-22 Haziran 2007 aralığında Hürriyet, Zaman, Posta ve Cumhuriyet gazetelerinin seçim haberlerini inceleyen ekip, adayların politikaları hakkında hemen hemen hiç haber yapılmadığını ve haberlerde koalisyon olasılıklarının öne çıktığını vurguluyorlar. Anketlerin az haberleştiği, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin nicel olarak en çok haber olmakla birlikte, bu haberlerin niteliğinin yüksek oranda olumsuz olması Balkır ve diğerlerinin (2008) başka bulguları arasında. Yazarlar anketlerin seçim sürecinde az yer almış olmasının en muhtemel sebebinin, günün koşulları içerisinde basının Adalet ve Kalkınma Partisi’nin önde gittiğini kamuoyuna yansıtmamak olabileceğini belirtiyorlar (Balkır ve diğerleri, 2008). Bir başka deyiş ile, dönemin basını seçmende peşine takılma etkisi yaratmamak için çaba göstermiş olabilir.

Ancak kamuoyu anketleri ile bezenen yarış çerçeveli haberciliğin çok daha hayati bir etkisi bulunuyor. Bu da anketler içinden bazılarını seçerek yayınlayan medya aracılığıyla anketlerin doğrudan seçim sonuçlarına etki edebilmesi. Anketlerin sonuçlarının seçimi doğrudan etkileme gücü, siyaset bilimi yazınında “bando arabası etkisi” olarak isimlendiriliyor. Simon (1954) bu terimi, insanların yüksek ses çıkararak sokaklarda dolaşan bir bando arabasının peşine takılıvermesinden esinlenerek oluşturmuş. Verili durumda ise, seçmenlerin anketlerde önde gittiği duyurulan adayın peşine takılma eğilimine işaret ediyor. Bu etki, sosyal psikolojide varlığı gösterilmiş olan sürüye ya da çoğunluğa uyma dürtümüz ile bütünleşiyor. mostbet aviator konusu işde, yapımından vaz geçilmesi nedeniyle sözleşme bedelinden tutarları düşülecek işlere ait birim fiyatların, YİGŞ’nin 22 nci maddesinin kıyasen uygulanmak suretiyle bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilmesi ve bu şekilde bulunacak fiyatlardan hareketle, yapımından vaz geçilen işlerin tutarının tespit edilmesi gerekmektedir. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun İlkeler başlıklı 4 üncü maddesinde; “…..Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensiplere aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur.” hükmü mevcut olup, yürürlükteki ihale mevzuatı ile sözleşme ve eklerinde belirtilmemiş bir hususun, varmış gibi kabul edilmek suretiyle bir yorumlama ve uygulama yapılması, bu hüküm ile de bağdaşmamaktadır. İncelenen başvuruda kişisel verilerin korunmasınıisteme hakkı ve haberleşme hürriyetiyle ilgili anayasal güvenceleri gözeten biryargılama yapılmaması nedeniyle anılan hak ve özgürlüğün ihlal edildiğisonucuna varılmıştır. Başvurucu; e-posta yazışmalarının incelenmesi özelhayat alanına ve haberleşme hürriyetine haksız bir müdahale oluşturmasınarağmen açtığı işe iade istemli davasında bu yönde bir tespit yapılmadığını,yazışmalarının işveren tarafından alenileştirildiğini, mahkemelerce verilenkararlar nedeniyle söz konusu müdahalelerin meşru hâle getirildiğini iddiaetmiştir.

(7) Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme emrini gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı sorumlu olur. Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden gönderene iade eder ve ödeme hesabını eski durumuna getirir. Ödeme işlemine ilişkin gönderenin ödeme hesabındaki hareketin tarihi, ödeme işlemine ilişkin tutarın gönderenin ödeme hesabından çıktığı tarihten sonra olamaz. (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) veya (g) bentlerinde yer alan ödeme hizmetleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile taraflarca uyulması gereken teknik ve operasyonel gereklilikler Banka tarafından belirlenir. Rekabete duyarlı verilerin, Kanunun 14/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak veri paylaşımlarındaki durumuna ilişkin usul ve esaslar, Rekabet Kurumunun görüşü alınarak Banka tarafından bu fıkra uyarınca yapılacak düzenlemelerde belirlenir.

Maddesinin birinci fıkrasına göre “temel hak ve hürriyetler, …. kamu yararının, … korunması amacı ile…., Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir.” Bu “genel sınırlama nedeni”nden ayrı olarak, yine Anayasa’nın mülkiyet hakkına ilişkin 35. Maddesinin ikinci fıkrası, “Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir.” biçiminde bir “özel sınırlama nedeni”ni de içermektedir. Bu durumda kişisel verilerin korunmasını isteme hakkıile haberleşme hürriyetinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması içinyeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmaktadır. Yapılacak yenidenyargılama ise bireysel başvuruya özgü düzenleme içeren 6216 sayılı Kanun’un 50.maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre ihlalin ve sonuçlarının ortadankaldırılmasına yöneliktir. Bu kapsamda yapılması gereken iş, yeniden yargılamakararı verilerek Anayasa Mahkemesini ihlal sonucuna ulaştıran nedenlerigideren, ihlal kararında belirtilen ilkelere uygun yeni bir karar verilmesindenibarettir. Bu sebeple kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzereilgili mahkemeye gönderilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

(2) Faaliyet izni başvurusunda bulunan şirketin, her türlü muvazaadan ari ödenmiş sermayesinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan hizmetleri sunmak için en az bir milyon Türk Lirası, diğer ödeme hizmetlerini sunmak için en az iki milyon Türk Lirası; elektronik para ihraç etmek için ise en az beş milyon Türk Lirası olması gerekir. (2) Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, birinci fıkraya göre sorumlu olduğu hallerde, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden gönderene iade eder ve tutarın ödeme hesabından düşülmüş olması halinde ödeme hesabını eski durumuna getirir. (3) İkinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, gönderen tarafından başlatılan ödeme işlemlerinde gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işlemlerinde ise alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme işleminin tam tutarının alıcının eline geçmesinden sorumludur. (4) Hesap bilgisi hizmetinin sunulması için, Kanun, bu Yönetmelik, 31 inci ve 59 uncu maddeler kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemelerde yer alan ilgili hükümler ile Banka tarafından bu konuda alınmış kararlara uyulması ve 59 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Tarafından kurulan yapının kullanılması şartıyla, hesap bilgisi hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hesabının bulunduğu kuruluş arasında ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlere ilişkin hususlar hariç olmak üzere konuya özgü bir anlaşma yapılmış olması şartı aranmaz. (1) Kuruluş, yedinci fıkra uyarınca Bankadan izin almış olan yurt dışında yerleşik tüzel kişilerle amaç veya faaliyetleri doğrultusunda iş birliği yapabilir. Bu madde kapsamındaki iş birliği kuruluşun Kanun kapsamına giren ödeme hizmetlerini yurt içinde yerleşik müşterilerine yurt dışında yerleşik tüzel kişi ile birlikte sunması şeklindedir ve sadece gönderen veya alıcıdan en az birisinin yurt dışında bulunduğu ödeme hizmetleri ile sınırlı olacak şekilde yapılabilir.

(1) Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme emrinin alındığı tarihte derhal ve her halükarda en geç izleyen iş günü sonuna kadar ödeme işleminin tutarını alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının hesabına gönderir. Ödemenin gerçekleştirilmesi için daha uzun bir süre kararlaştırılması halinde, bu süre ödeme emrinin alındığı tarihten itibaren dört iş gününü geçemez. Ödemenin gerçekleştirilmesi için ödeme emrinin verildiği tarihten sonraki bir tarihin kararlaştırılması halinde, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işleminin tutarını alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının hesabına bu tarihte gönderir. (8) Ödeme işleminin ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı tarafından başlatıldığı durumda, ödeme hesabının bulunduğu kuruluş yetkilendirilmemiş ödeme işlemine ilişkin tutarı derhal gönderene iade etmek ve ödeme hesabını yetkilendirilmemiş ödeme işlemi gerçekleşmeseydi olması gereken duruma getirmekle yükümlüdür. (1) Faaliyet izni başvurusu yapan şirketin unvanının ödeme kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu olduğunu gösterir ibareleri içermesi zorunludur. Bu ibareleri içeren ticaret unvanının ticaret siciline tescil edilmesinden önce Bankaya EK-11-A, EK-11-B, EK-11-C ve EK-11-D’de yer alan bildirim dilekçesi ve formlar iletilerek Banka nezdinde başvuru sürecinin başlatılması gerekir. Bildirim dilekçesine esas sözleşme taslağı ve başvuru formuna başvuru ücreti olan beşyüzbin Türk Lirasının ve buna ilişkin ödenmesi gereken ilgili kanuni yükümlülüklerin Bankaca belirlenen hesaba yatırıldığını gösterir dekont eklenir. Bu aşamaya ilişkin bilgi ve belgelerdeki eksikliklerin, eksikliğe ilişkin Bankanın yazısının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde giderilmemesi halinde Banka nezdinde başvuru yapılmamış sayılır. Bu fıkra kapsamında yapılan başvuruyu takiben Banka tarafından başvurunun yapıldığına ilişkin bir belge düzenlenerek başvuru sahibine verilir. Banka tarafından düzenlenecek belgenin başvuru sahibine tebliğ edilmesini takip eden altı ay içerisinde dördüncü fıkra uyarınca istihbari inceleme aşamasına ilişkin Bankaya başvuru yapılması gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaması durumunda, Banka tarafından bu fıkra uyarınca düzenlenen belge geçerliliğini yitirir.

Banka tarafından teknik ve operasyonel gerekliliklerin belirlenmesinin ardından bu hizmetler için de en geç bir yıl içerisinde uyum sağlanarak, hizmetler söz konusu gerekliliklere uygun olarak yürütülmeye başlanır. (2) Ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı, gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işlemlerinin herhangi bir kusurundan veya sorumluluğunda bulunan altyapı ve hizmetlerdeki bir hatadan kaynaklanması durumunda, ödeme hesabının bulunduğu kuruluşa, bu işlemler nedeniyle oluşan zarar dahil olmak üzere gönderene yapılan geri ödeme nedeniyle katlandığı maliyet kalemleri toplamını ödemekle yükümlüdür. (4) 58 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki ödemelerde, müşteri ödeme emrini en geç ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabilir. (1) Gönderen, ödeme işlemi veya bir dizi ödeme işlemi ile ilgili onayı, ödeme hizmeti sağlayıcısı ile mutabık kalınan yönteme ve prosedüre uygun olarak verir. Ödeme işlemi ile ilgili onay, alıcı ya da ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı vasıtasıyla da verilebilir. (2) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, sözleşmede kararlaştırılmış olması şartıyla müşteriden 64 üncü maddenin beşinci fıkrası ve 69 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde maliyetiyle orantılı makul bir ücret, masraf, komisyon veya diğer isimler altında menfaat talep edebilir. (8) Banka, uzaktan iletişim aracı ile yapılan çerçeve sözleşme kapsamında ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından sunulacak ödeme hizmetlerine ilişkin sınırlamalar getirebilir. Ödeme hizmeti sağlayıcısı da uzaktan iletişim aracı ile yapılan çerçeve sözleşme kapsamında sunacağı ödeme hizmetlerine ilişkin sınırlamalar getirebilir.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *